Dluhopis SK REALITY 01 CZK

Detail nabídky dluhopisu

Emitentem korporátních dluhopisů je European Engineering & Consultng Company, s.r.o. (IČO: 24171719), česká společnost zabývající se přípravou a organizací výstavby. Komplex služeb zahrnuje širokou škálu činností od verifikace ekonomického záměru projektu, organizace financování projektu, selekce pozemků a partnerů, výběru projektanta, zhotovitele, až po řízení průběhu výstavby. Obraty v oblasti služeb dosahují sedmimístné sumy. 

Společnost je financována vlastními zdroji a nepoužívala doposud dluhové financování. Specifikou podnikání je bázová klientela v oblasti automobilového průmyslu a pak v oborech zpracování a dobývání nerostného bohatství. Historickou hodnotou je znalost legislativního prostředí v ČR a SR, kde jsou zajišťovány služby pro významné klienty jako Toyota, Hyundai, Jaguar-Land Rover a BMW. Detailnější informace jsou přístupné na webu společnosti.

Vydání emise je inicializováno rozvojem developerské aktivity firmy, kde všechny technické znalosti a morální kredit jsou spojeny se soft znalostmi realitního trhu u partnerské společnosti All Properties s.r.o., Košice, Slovensko.

Cílem emitenta je vybudování realitního investičního fondu s několika subfondy. Tato emise bude uplatněna v subfondu zaměřeném na rozvoj rezidenčních nemovitostí, primárně v satelitních oblastech Bratislavy. 

Prostředky získané emisí budou tvořit mezaninové financování k equity vložené firmou v poměru 6:1. Cílená oblast je Bratislavský kraj, Slovensko. Oborem aktivit jsou území určená k rozvoji rezidenčního bydlení, primárně rodinné domy. Předvybrané pozemky pro stavby budou v souladu s územním plánem Vyššího územního celku Bratislavského kraje předurčeny k rezidenčnímu bydlení. Mezaninové financování bude použito pro pokračování akvizic poté, co bude dosaženo souladu s územním plánem konkrétní obce. Mezi hlavní růstové faktory regionu patří především HDP na úrovni Prahy a významné investice do infrastruktury připravované Slovenskou republikou (obchvat Bratislavy). V neposlední řadě je významným faktorem také zvýšení efektivity povolovacích procesů, jež bylo dosaženo novelami zákonů od roku 2012. Riziko rozvoje je sníženo filozofií připravovat domy na prodej ve stádiu nedokončeného interiéru, s cílem minimalizovat dobu od zahájení stavby k realizaci a dále umožnit budoucím majitelům aktivně tvořit svůj domov.

Podrobné informace o emisi

Emitent: European Engineering & Consultng Company, s.r.o. (IČO: 24171719)
Název emise: Dluhopis SK REALITY 01 CZK
Měna
Celkový plánovaný objem emise: 5 000 000 Kč
Datum emise: 10.5.2018
Jmenovitá hodnota dluhopisu: 20 000 Kč
Úrok: 6,25 % p.a.
Výplata úroku: 2x ročně
Termíny výplaty úroků: 10.11.2018, 10.5.2019, 10.11.2019, 10.5.2020, 10.11.2020 10.5.2021.
Emisní kurz ke dni úpisu: 100 % + AÚV
Konec upisovacího období: 31.8.2018, s možností rozhodnutí o prodloužení
Datum splatnosti: 10.5.2021
Forma dluhopisu: Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír
Typ nabídky: Veřejná
Možnost předčasné splatnosti: Z uvážení emitenta, nejdříve po roce od data emise
Možnost vlastníka zažádat o zpětný odkup: Nejdříve po roce od data emise, emitent nemusí vyhovět
Dodatečné zajištění: Není, emitent může rozhodnout o dodatečném zajištění
Převoditelnost dluhopisu: Se souhlasem emitenta, emitent má předkupní právo
Stav emise: Úpis

Emisní podmínky Dluhopis SK REALITY 01 CZK

Kontaktní a objednávkový formulář na emitenta

*) Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" dávám provozovateli portálu (společnosti Pelikán & Partners s.r.o.) a emitentovi dluhopisů Dluhopis SK REALITY 01 CZK (společnosti European Engineering & Consultng Company, s.r.o.) dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení,  e-mailové adresy a telefonního kontaktu, které mohou být použity za účelem mé identifikace a k následné komunikace ve věci úpisu dluhopisů Dluhopis SK REALITY 01 CZK.
Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

Odesláním formuláře nevzniká závazná objednávka, ani nevzniká právní nárok na úpis dluhopisů. 

Smlouvu o úpisu dluhopisů s emitentem může uzavřít pouze osoba svéprávná starší 18 let.

Společnost Pelikán & Partners s.r.o., provozovatel platformy businessraise.cz, není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl. tohoto zákona. Provozovatel platformy businessraise.cz není emitentem nabízených korporátních dluhopisů a rovněž není účastníkem případných smluvních vztahů mezi uživateli platformy a nenese jakoukoliv odpovědnost z uzavřených smluv mezi uživateli platformy. V souvislosti s investičními nástroji společnost provádí pouze inzertní činnost.